Šablona č. 6 III/2

Autor: Mgr. Jarmila Loudová

Kontakt: j.loudova@zstgmivancice.cz

Sada č. 1

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 3. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Abeceda SMART Notebook
2

Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno

SMART Notebook
3 Pravopis ú,ů,u SMART Notebook
4

Tvrdé souhlásky

SMART Notebook
5 Měkké souhlásky SMART Notebook
6 Pravopisná cvičení - souhrn - ú,ů,ý,í SMART Notebook
7 Práce s textem, rozvoj čtenářských dovedností - KOČKA SMART Notebook
8 Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě mě SMART Notebook
9 Spodoba znělosti SMART Notebook
10 Stavba slova - hry SMART Notebook
11 Základní skladební dvojice SMART Notebook
12 Věty jednoduché, souvětí SMART Notebook
13 Slova nadřazená, podřazená SMART Notebook
14 Synonyma, antonyma SMART Notebook
15 Příbuzná slova SMART Notebook
16 Vyjmenovaná slova po B-BÝT- úvod SMART Notebook
17 Vyjmenovaná slova po B - bydlit, obyvatel, byt SMART Notebook
18 Vyjmenovaná slova po B – příbytek, nábytek, dobytek SMART Notebook
19 Vyjmenovaná slova po B – obyčej, bystrý, bylina SMART Notebook
20 Vyjmenovaná slova po B – kobyla, býk, Přibyslav a souhrn  vyjmenovaných slov SMART Notebook

 

 

Sada č. 2

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 4. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Opakování učiva 3.ročníku SMART Notebook
2 Sloh - ZÁŘÍ - tvorba básní SMART Notebook
3 Mnohoznačná a jednoznačná slova SMART Notebook
4 Slova souznačná a protikladná SMART Notebook
5 Slova spisovná a nespisovná SMART Notebook
6 Sloh - popis pracovního postupu - výroba draka SMART Notebook
7 Opakování - nauka o slově SMART Notebook
8 Stavba slova - kořen slova, předpona, přípona SMART Notebook
9 Předložky a předpony SMART Notebook
10 Předpony a předložky 2 - skupiny - roz, - bez, - vz, skupiny - bje, - bě... SMART Notebook
11 Oblíbené zvíře SMART Notebook
12 Stavba slova - skupiny bě, -bje , -vě, -vje, zdvojené souhlásky SMART Notebook
13 Stavba slova - souhrn učiva na test SMART Notebook
14 Vyjmenovaná slova po B SMART Notebook
15 Vyjmenovaná slova po L SMART Notebook
16 Vyjmenovaná slova po M SMART Notebook
17 Vyjmenovaná slova po P SMART Notebook
18 Vyjmenovaná slova po S SMART Notebook
19 Vyjmenovaná slova po V SMART Notebook
20 Vyjmenovaná slova po Z SMART Notebook

 

 

Sada č. 3

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Název předmětu: Český jazyk

Označení sady: 5. ročník

č. Název materiálu Provedení
1 Úvod k jazyku - vlastní jména, slova s ú uvnitř slov SMART Notebook
2 Mnohoznačná, jednoznačná, lichotivá slova ... SMART Notebook
3 Vztahy mezi slovy, opakování SMART Notebook
4 Slovosled vět, slovní druhy SMART Notebook
5 Podstatná jména, vzory SMART Notebook
6 Vyjmenovaná slova SMART Notebook
7 Zásobník diktátů č.1 SMART Notebook
8 Slovesa, podmět a přísudek SMART Notebook
9 Shoda podmětu s přísudkem SMART Notebook
10 Stavba slova 1 SMART Notebook
11 Stavba slova 2 SMART Notebook
12 Tvoření slov, souhláskové skupiny SMART Notebook
13 Zdvojené souhlásky SMART Notebook
14 Zásobník diktátů č.2 SMART Notebook
15 Slovo a jeho stavba - souhrn SMART Notebook
16 Předpony s-, z-, vz- SMART Notebook
17 Předpony s-, z-, vz-, procvičování učiva SMARTNotebook
18 Předpony s-, z-, předložky SMARTNotebook
19 Soubor pravopisných cvičení s kontrolou SMARTNotebook
20 Procvičování pravopisu SMARTNotebook